กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง

 
 
 
 กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง


วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556  โรงเรียนอนุบาลปราณีจัดกิจกรรมเดินทางไกลและสะกดรอยลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.1  ณ โครงการอ่างเก็บน้ำเขื่อนกระเสียว  อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โดยมีผู้อำนวยการ นางปราณี  พงษ์สุพรรณ  และคณะครูผู้บังคับบัญชาลูกเสือและนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกิจกรรม    กิจกรรมเดินทางไกลและสะกดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชาลูกเสือ-เนตรนารี  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง  มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง ฝึกความอดทน ซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เมื่อลูกเสือ-เนตรนารีสำรองได้ปฏิบัติกิจกรรมและผ่านการทดสอบแล้ว จะได้รับเครื่องหมายดาวดวงที่ ๑    ในการเดินทางไกลและสะกดรอย  ลูกเสือ-เนตรนารีสำรองได้ให้ความร่วมมือในการเรียนรู้ปฏิบัติกิจกรรมและเข้าฐานต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน
 
 

ย้อนกลับ

 

 

 

PRANEE KINDERGARTEN Copyright © 2012. All Rights Reserved.